ชื่อ - นามสกุล :นายศุภฤกษ์ ทองแถว
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระเบียบวินัยนักเรียน